MŠ Letohradská
Navigace

Kdo je on-line
Hosté on-line: 2

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 748
Nejnovější člen: Sofie

Informace o zpracování osobních ůdajů

Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a
se sídlem Letohradská 712/1a

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Úvod


Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a se sídlem Letohradská 712/1a, Praha 7, 170 00, správce osobních údajů (dále jen „správce“), připravila tento dokument za účelem splnění povinnosti informovat občany, kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů, o okolnostech zpracování jejich osobních údajů, případně o okolnostech zpracování osobních údajů jejich nezletilých dětí, u kterých subjekty údajů vykonávají rodičovskou zodpovědnost. Správce je povinen informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“).
Tento dokument je dostupný na internetových stránkách školy www.msletohradska.cz

Informace o osobních údajích a nakládání s nimi

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
             Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a se sídlem Letohradská 712/1a, Praha 7, 170 00
Statutární zástupce správce:
PhDr. Lenka Váchová, ředitelka školy

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:
                  Ing. Václav Jakoubek, tel: 725 732 424, e-mail: poverenec@trestech.cz
Účely, v rámci kterých budou osobní údaje správcem zpracovávány:
Účelem neboli důvody, proč správce zpracovává osobní údaje, jsou:

Evidence žáků školy
Zajištění výuky žáků
Provoz základní školy
Provoz školní jídelny
Provoz školní družiny
Poskytnutí pedagogicko-psychologického poradenství
Zajištění preventivního působení na žáky s rizikovým chováním
Zpracování personálních informací o zaměstnancích
Správa informačních technologií

Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje, jelikož je to nezbytné pro splnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Tyto povinnosti vyplývají z následujících právních předpisů:
Zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
a další u vedené v Záznamech o zpracování, které jsou uloženy u správce

V případech, kdy bude vyžadován souhlas ke zpracování OÚ, bude o takový souhlas subjekt údajů, případně zákonný zástupce požádán.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
poskytovatel software Správa MŠ Software, VIS Plzeň
archivář p. Milan Soukup
servis kamer p. Hynek Ledvina
případně další poskytovatelé software a služeb, kteří by v budoucnu nahradili poskytovatele pod písm. a) až c).

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:
Příjemci osobních údajů jsou subjekty oprávněné ze zákonů ČR získávat od správce osobní údaje. Příjemci jsou definováni v jednotlivých záznamech o zpracování osobních údajů, které jsou uloženy u správce.

Doba uložení osobních údajů:
Osobní údaje jsou součástí spravované dokumentace. Nakládání s touto dokumentací je upraveno v dokumentu Spisový a skartační řád.

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů či osobních údajů vašich dětí

Jako subjekt údajů máte následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo osobních údajů Vašich dětí, pro které vykonáváte rodičovskou zodpovědnost. Práva můžete uplatnit způsobem uvedeným níže v kapitole 4.

Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako subjektu údajů nebo Vašich dětí, máte právo na jejich opravu.
Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se týkají Vás nebo Vašich dětí, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo na přístup k těmto osobním údajům.
Správce je povinen poskytnout Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za případné další kopie však je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům, které správci vznikly s možnými výjimkami dle článku 12, odstavec 5 Nařízení.
Požádáte-li o zpřístupnění osobních údajů elektronicky, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, která se běžně užívá, pokud výslovně nepožádáte o jiný způsob poskytnutí.

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
jestliže popíráte přesnost osobních údajů, můžete požadovat omezení jejich zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost osobních údajů ověřit (pokud zjistíte v osobních údajích nepřesnost, doporučuje se využít práva na opravu);
že zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a místo toho požadujete jen omezení jejich použití;
že správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (veřejným zájmem se rozumí koncept, jehož cílem je všeobecné dobro a společenský blahobyt) či při výkonu státní moci (výkonem státní moci se rozumí konání ve vyváženém systému tří mocí: zákonodárné, výkonné a soudní), nebo
zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy odůvodňuje-li správce zpracování tím, že je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany;

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Nařízení. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
Následující právo týkající se ochrany Vašich osobních údajů je omezeno zákonem:
právo na výmaz osobních údajů
Toto Vaše právo je omezeno některými platnými zákony ČR (viz bod „Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů“ v kapitole 2.). Vaše osobní údaje proto nemusí být vymazány, popř. mohou být vymazány jen částečně, přestože právo na jejich výmaz uplatníte.

Jak můžete uplatnit Vaše práva uvedená v kapitole 3

Způsob uplatnění práv
Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to níže uvedenými způsoby:
písemně dopisem zaslaným na adresu správce, na obálku, prosím, zřetelně uveďte slova „OSOBNÍ ÚDAJE“ nebo
elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu msletohradska@tiscali.cz,
nebo na adresu Pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@trestech.cz.

Upozorňujeme na to, že práva uvedená v kapitole 3 nelze uplatnit telefonicky či ústně.

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se Vašich práv na ochranu osobních údajů, prosím, uveďte následující:
svoji totožnost,
specifikujte, jaké právo uplatňujete,
případně doplňte další Vaše požadavky.

Bezplatnost poskytnutí informací a vyřízení žádostí, podání či námitek ohledně nakládání s osobními údaji
Jako správce jsme povinni sdělit Vám informace o způsobu zpracování Vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž Vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdyby Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech je správce oprávněn odmítnout vyhovět žádosti.

V Praze dne 24.5.2018                                                         PhDr. Lenka Váchová
                                                                                                       ředitel školy

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Facebook
Jsme na facebooku